Omslagstext  ·  Utdrag  ·  Recensioner
 
Omslagstext

Under snart tjugo års tid har Aris Fioretos och Durs Grünbein stämt träff med varandra – ena gången i tevetornet på Alexanderplatz, andra gången bland sanddynerna i Mojaveöknen. Nu har de bärgat spillrorna av sina möten. I fem slingrande samtal funderar de över hundars lek med benknotor och värdet av pengar, men de dricker sig också berusade i ett helgtomt New York och drömmer om flygfiskar på färjan till Drottningholm. Av och till bekänner de till och med färg och utbyter minnen från det första umgänget med bokstäver – begynnelsen på det stora litterära äventyret.

När vännerna inte kan träffas skickar de vykort. Så tillkommer med tiden en rad frågor och svar, som hjälper dem att fylla de i grövsta luckorna i kunskapen om varandra.

»Din första upplevelse av språkets erotik?«

»Ett otäckt minne, håll i dig …«

 

*

 

Aris Fioretos har givit ut ett dussintal romaner och essäer sedan debuten 1991. Senast utkom prosaboken Halva solen (2012). Han har erhållit många utmärkelser både i Sverige och utomlands, och översatt bland andra Friedrich Hölderlin, Vladimir Nabokov och Walter Serner till svenska. Han bor och arbetar i Berlin och Stockholm.

Durs Grünbein lever sedan 1986 i Berlin. Han debuterade 1988 och har sedan dess publicerat ett stort antal diktsamlingar, essäböcker och tolkningar av antika texter. Han har mottagit en rad renommerade priser och blivit översatt till tjugotalet språk. På Ersatz förlag föreligger fyra titlar, senast utkom dikturvalet Interiör med uggla.

Utdrag

Inledning

 

En svensk och en tysk, båda anhängare av det tryckta ordet, träffas några år efter murens fall. På herrelösa hundars manér får de genast lust att undersöka varandras revir. De hälsar på, nosar diskret runt i främmande hörn. Ännu anar ingen att vänskapen skall leda till en rad möten – varje gång på en ny ort: först i det återförenade Berlin, senare i västra USA, den nya tyska huvudstaden och New York efter attacken på World Trade Center, slutligen en mild vårdag i Stockholm.

Eftersom de ofta är på resande fot i dessa historiskt oroliga tider, lär de sig snart att uppskatta det lugna utbytet. Glädjen över återseendet gör att samtalen lätt hamnar på villovägar. Senare skall de betrakta utsvävningarna som en övning i att trampa vatten, medvetet ge sig hän åt ordens krokigheter och kalla det hela meanderslingor. På detta sätt håller de på i nästan tjugo år, med kortare och längre uppehåll. Vissa sammankomster spelas in, andra spökar en tid runt på anteckningslappar, mycket går förlorat. Ur mängden av notiser bärgas slutligen fem samtal. Ett ringa utbyte om man betänker mötenas intensitet.

Som brukligt i livet, drar de sig i det längsta för de mest brännande problemen. Alltför privata förfrågningar uteblir på grund av diskretion. Båda är rikligt försedda med vad de erfarit om varandra ur böckerna som med jämna mellanrum publiceras. Av och till försöker de mata den spontana nyfikenheten med vykort. Den enda regeln de kommer överens om är att inte tråka ut varandra med semesterhälsningar och reseintryck. Istället ägnar de sig åt en lekfull ritual. Så tillkommer frågor och svar, som hjälper dem att överbrygga de grövsta luckorna i kunskapen om varandra.

 

 

© Aris Fioretos och Durs Grünbein, 2012

Recensioner

”De två vännerna har en del att tala om, med litteraturen som vänskapens kärna. Deras samtal rör sig både om egna erfarenheter, europeisk historia och djupsinniga analyser av skrivandet.” – Curt Bladh, Gefle Dagblad

 

”[I]nget kallprat; här är alla intellektuella cylindrar vältrimmade och på ständigt högvarv.” – Per Helge, Västmanlands Tidning

 

”Här uppträder alltså två framgångsrika intellektuella i sina bästa år med olika livsbakgrunder: Fioretos som vistas i ett slags Ingenmansland mellan Sverige, Österrike och Grekland, Grünbein som vuxit upp i DDR med allt vad det innebär. . . . Resultatet har blivit ett innehåll med komik och djupt allvar, där början sker i Berlin 1995 och avslutas i Stockholm 2011. Ingenting i deras resonemang tycks främmande för tankens flykt i detta vindlande samtal. Hugskott, associationer jämte antaganden grundade mer på fantasi än på orubblig vetenskaplig grund delar utrymme med odiskutabel erfarenhet av världens tillstånd nu och då.” – Bo W. Jonsson, Borås Tidningar

 

”Världen är fånig, absurd, idiotisk – Fioretos och Grünbein försöker ställa sig utanför den och tänka större, men är hela tiden medvetna om att de största tankar riskerar att dras ned av verklighetens futtighet.” – Elise Karlsson, Dagens Nyheter

 

”Nivån är högsta tänkbara i detta intellektuella meningsutbyte. För stämtonen står ingen mindre än den franske filosofen Jacques Derrida. Såväl Fioretos som Grünbein befinner sig i en kontinental europeisk idétradition. Vad de åstadkommit är nedslag i vad som kunde kallas en aktuell samtidskänsla. Den ene är en av Tysklands mest uppburna poeter, den andre romanförfattare i frontlinjen i dagens svenska litteratur. De möts som jämspelta aktörer och tillhör samma cerebrala viktklass. Första gången i Berlin 1995 och innan de i maj 2011 skiljs åt, ombord på en Mälarbåt som just lagt ut från Drottningholm. Det är en fröjd att få ta del av deras eleganta, ofta spirituella konversation.” – Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

 

”I fem spirituella dialoger irrar författarna och essäisterna Grünbein och Fioretos här runt på kultursemiotiska villovägar. I briljanta analyser och med kvick humor avhandlar de under sina avtalade möten konstnärliga och språkliga, litterära och filosofiska spörsmål och lägger bokstavligen världen för sina fötter från tv-tornet på Berlin Alexanderplatz, ett hotell i Las Vegas eller en skärgårdsbåt i Stockholm. En cerebralt stimulerande uppvisning i tänkandets och samtalets svårbemästrade konst.” – Martin Lagerholm, Kristianstadsbaldet

 

”Den ironiska glimten finns där ofta. Men det finns en verklig grundsten för boken: en seriös och kunnig diskussion om vår samtid, sådan den gestaltat sig sedan andra världskriget.” – Bloggaren Thomas Nydahl, nydahlsoccident.blogspot.de

 

”[J]ag smäller av.” – Tina Persson, Smålands-Posten

Avtalad tid

Samtal · Med Durs Grünbein · Översättning: Wera Minth · Från tyska · Stockholm: Ersatz, 2012 · 224 sidor, många bilder · Omslag: Håkan Liljemärker · Omslagsfoto: Thomas Florschuetz, 1995

ISBN: 978-91-86437-65-7

Beställ
Omslagstext  ·  Utdrag  ·  Recensioner
 
Omslagstext

Over a period of nearly twenty years, Aris Fioretos and Durs Grünbein have arranged meetings with each other — in the television tower at Alexanderplatz on one occasion, among the sand dunes of the Mojave Desert on another. In this book they salvage the remnants of those meetings. Five rambling conversations, in which they ponder dogs’ games with bones and the value of money, but also get drunk in a deserted New York and dream of flying fish while on the ferry to Drottningholm. Every now and then they even show their hand, exchanging memories from their earliest encounter with letters — the beginning of the great literary adventure.

When they’re unable to meet, the friends send each other postcards instead. Thus a series of questions and answers are added as time passes, helping them fill in the broadest gaps in their knowledge about each other.

 

»Your first experience of the eroticism of language?«

»A sinister memory — brace yourself . . .«

 

*

 

Aris Fioretos has published about a dozen novels and essays since his debut in 1991. His most recent is the prose work Halva Solen (Half the Sun, 2012). He has received numerous awards and prizes both in Sweden and abroad, and has translated writers including Friedrich Hölderlin, Vladimir Nabokov and Walter Serner into Swedish. He lives and works in Berlin and Stockholm.

Durs Grünbein has been living in Berlin since 1986. He debuted in 1988 and has since published a large number of poetry collections, books of essays and interpretations of ancient texts. He is the recipient of a series of renowned prizes, and has been translated into twenty-odd languages. Ersatz Förlag has published four of his books, most recently Interiör med uggla (Interior with Owl), a selection of poems.

Utdrag

Foreword

 

A Swede and a German, both supporters of the printed word, meet a few years after the fall of the Wall. In the manner of stray dogs, they are immediately drawn to exploring each other’s territory. They pay each other visits and discreetly sniff around in strange corners. As yet, neither imagines that the friendship will lead to a series of meetings — each time in a new place: first in reunited Berlin, then in the western United States, the new German capital and New York after the World Trade Center attacks, and finally on a mild spring day in Stockholm.

Since they are frequent travellers in these historically troubled times, they soon learn to appreciate the calm exchange. Their joy at being reunited often leads the conversations astray. Later, they will regard these digressions as an exercise in treading water, in consciously indulging the twistedness of words and calling it meanderings. They carry on in this way for nearly twenty years, with some shorter and some longer interruptions. Certain get-togethers are recorded, others live a temporary afterlife in scattered notes; much is lost. Five conversations are finally salvaged from the debris. A meagre return if one considers the intensity of the meetings.

As is customary in life, they both evade at length the most burning issues. Altogether too private queries are omitted out of discretion. Both are amply furnished with what they have learned of each other from the books published at regular intervals. Every now and then they try to feed spontaneous curiosity with postcards. The only rule they settle on is not to bore each other with holiday greetings or travelogue. Instead they devote themselves to a playful ritual. Thus are added questions and answers that help them bridge the broadest gaps in their knowledge about each other.

 

 

© Aris Fioretos och Durs Grünbein, 2012

Recensioner

“The two friends have a great deal to talk about, with literature at the core of the friendship. Their conversations move between personal experiences, European history and profound analyses of writing.” — Curt Bladh, Gefle Dagblad

 

“[N]o small talk here; all intellectual cylinders are well tuned and always revving in the red zone.” — Per Helge, Västmanlands Tidning

 

“Here, then, we have two successful intellectuals in their prime, from different backgrounds: Fioretos, who inhabits a kind of no-man’s land between Sweden, Austria and Greece, and Grünbein, who grew up in the DDR with all the implications that brings . . . The result is a text containing both the comical and the deeply serious, opening in Berlin in 1995 and closing in Stockholm in 2011. Nothing in their discussion seems indisposed to the soaring of thought in this meandering conversation. Passing fancies, free associations and assumptions based more on the imagination than on firm scientific foundations rub shoulders with indisputable experience of the state of the world then and now.” — Bo W. Jonsson, Borås Tidningar

 

“The world is silly, absurd, idiotic — Fioretos and Grünbein try to step outside of it and think bigger, but are forever aware that the greatest thoughts risk being dragged down by the pettiness of reality.” — Elise Karlsson, Dagens Nyheter

 

“The level of this intellectual exchange is the highest imaginable. Its bar is set by none lesser than Jacques Derrida, the French philosopher. Both Fioretos and Grünbein are part of a continental European philosophical tradition. What they achieve here are brief dips into what could be called a current sense of contemporaneity. One is among the most esteemed of Germany’s poets, the other a novelist at the front line of today’s Swedish literature. They meet as evenly matched players and are in the same cerebral weight class. The first time in Berlin in 1995, before they bid goodbye in May 2011 aboard a Mälar boat that has just cast off from Drottningholm. It is a joy to partake of their elegant, often witty conversation.” — Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

 

“In five witty dialogues, writers and essayists Grünbein and Fioretos invite us to follow their culture-semiotic wanderings. In brilliant analyses and with a quick wit they deal, at the appointed time, with artistic and linguistic, literary and philosophical questions, literally laying the world at their feet from the TV tower by Berlin’s Alexanderplatz,  a hotel in Las Vegas or an archipelago boat in Stockholm. A cerebrally stimulating display of the elusive art of thinking and conversing.” — Martin Lagerholm, Kristianstadsbladet

 

“We often sense an ironic twinkle in the eye, but there is a genuine foundation for the book: a serious and knowledgeable discussion about our epoch, such as it has played itself out since the second world war.” — Blogger Thomas Nydahl, nydahlsoccident.blogspot.de  

 

“I’m flipping out.” — Tina Persson, Smålands-Posten

Avtalad tid (Appointments)

Conversations · With Durs Grünbein · Stockholm: Ersatz, 2012 · 224 pages, many images · Cover: Håkan Liljemärker · Cover photograph: Thomas Florscheutz, 1995 · English language rights available

ISBN: 978-91-86437-65-7

Beställ